Allmänna Villkor
Förbättra säkerhet och prestanda online

Följande villkor (”Villkoren”) reglerar din användning av webbplatsen (denna ”webbplatsen”) för International Engineering & Manufacturing, Inc. (”IEM”), och alla tjänster som finns på webbplatsen. Dessa villkor inkluderar vår integritetspolicy och tilläggsvillkor (”tilläggsvillkor”) som kommer att styra din användning av specifika IEM-tjänster (”tilläggstjänster”).

Genom att använda eller ladda ner material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Dessutom samtycker du till de tillämpliga tilläggsvillkoren genom att använda eller ladda ner material från den tilläggstjänsten.

1. Upphovsrättsskyddad information och upphovsrättsagent.

Observera att sidorna på webbplatsen kan innehålla andra äganderättsmeddelanden och information om upphovsrätt, vars villkor måste följas och följas.

Om inte annat anges är all information, text, artiklar, data, bilder, dokument (enligt definitionen nedan), programvara eller annat material (hädanefter gemensamt kallat "Material") som finns på någon sida på denna webbplats upphovsrättsskyddad av IEM eller en tredje part (hädanefter gemensamt kallad "upphovsrättsinnehavaren"). Äganderätten till upphovsrätten till materialet kommer alltid att förbli hos upphovsrättsinnehavaren. Du får endast använda, ladda ner eller kopiera materialet som finns på webbplatsen i enlighet med villkoren. Alla tillåtna kopior av materialet måste behålla copyrightmeddelandet och alla andra äganderättsmeddelanden som finns i sådant material. Om inte annat anges i villkoren får du inte redigera, modifiera eller använda materialet utan uttryckligt, skriftligt medgivande från IEM. Du får inte använda något innehåll i materialet på något sätt som kan ge ett falskt eller vilseledande intryck eller uttalande om IEM, upphovsrättsinnehavaren eller någon tredje part som hänvisas till i materialet. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon licens under någon upphovsrättsinnehavares immateriella rättigheter. Du samtycker till att använda webbplatsen och materialet och tjänsterna och produkterna på webbplatsen eller tillgängliga via webbplatsen endast för lagliga ändamål. IEM KAN ÅTERVÄNDA NÅGON AV FÖREGÅENDE RÄTTIGHETER, SAMT EVENTUELLA ÅTKOMST OCH ANVÄNDNINGSAKTORISERAR SOM GES TILL ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST.

Förutom vad som specifikt anges i dessa villkor (inklusive eventuella tillämpliga tilläggsvillkor), är all reproduktion, distribution, replikering eller vidaresändning av all information som finns på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från IEM strängt förbjuden.

2. Sekretesspolicy.

Din personliga information kommer inte vid något tillfälle att leasas, hyras eller säljas av IEM eller någon som är associerad med denna webbplats. IEM förbehåller sig rätten att använda all information som samlas in, utan begränsning avseende användning och delning av personlig information som tillhandahålls i samband med användningen av tjänsterna som erbjuds på denna webbplats, för att använda denna information för framtida kampanjer i samarbete med gällande SPAM-lagar.

3. Friskrivningar och ansvarsbegränsningar.

(A) FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. Se avsnittet Produktgaranti.

(B) FRISKRIVNING FÖR KORREKTHET. IEM GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. DEN HÄR WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TYPOGRAFISKA FEL ELLER TEKNISKA FELAKTIGHETER. INFORMATION OM PRODUKTENS TILLGÄNGLIGHET KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. IEM ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA FEL, UNDERLÄTEN ELLER ONEXAKTIGHETER I NÅGON INFORMATION. ANVÄNDAREN ERKÄNNER HÄRMED ATT IEM ÄR I VERKSAMHETEN AV PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV TRACTION CONTROL-PRODUKTER OCH DENNA WEBBPLATS ENDAST ÄR FÖR INFORMATIONSSYFTE. ANVÄNDAREN BÖR ALLTID KONTAKTA IEM DIREKT FÖR ATT VERIFIERA ALLT OCH ALL INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR AKTUELL OCH KORREKT.

(C) BEGRÄNSNING AV ANSVAR. VARKEN IEM ELLER NÅGON AV DESS MEDLEMMAR, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER ANDRA REPRESENTANTER KOMMER ATT VARA ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON INFORMATION, PRODUKTER ELLER ANDRA TJÄNSTER INKLUSIVE UTAN TJÄNSTER, MALITA OCH TJÄNSTER. ÄVEN OM UNDERVISAS OM MÖJLIGHETEN DÄRV. DETTA ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, INDIREKTA, SPECIELLA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INKOMST, VINST ELLER GOODWILL TILL PARTI.

4. Länkar till tredje parts webbplatser.

Andra webbplatser som är tillgängliga via någon länk på denna webbplats är inte under kontroll av IEM. IEM ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av informationen på sådana webbplatser. IEM tillhandahåller de länkade webbplatserna till dig endast som en bekvämlighet och inkluderingen av en sådan länk på webbplatsen innebär inte att IEM stöder webbplatsen, organisationen som driver en sådan webbplats eller några produkter eller tjänster från den organisationen.

5. Referenser till produkter eller tjänster.

Information som publiceras av IEM på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till IEM-produkter eller tjänster som inte är annonserade eller tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att IEM har för avsikt att tillkännage sådana produkter eller tjänster i ditt land. Kontakta oss för mer information om de produkter och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

6. Användarinmatning.

Om inte annat anges i villkoren, all kommunikation, material eller feedback med avseende på innehåll på denna webbplats som överförs av en användare av denna webbplats via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor eller kommentarer angående innehållet i något dokument eller annan information som finns på webbplatsen, sådan information ska anses vara icke-konfidentiell och IEM ska inte ha några skyldigheter av något slag med avseende på sådan information och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan begränsning. Vidare ska IEM vara fritt att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i sådan information för vilket syfte som helst, inklusive, utan begränsning, publicering på webbplatsen eller andra IEM-publikationer, och utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information. IEM har ingen skyldighet att på något sätt kompensera bidragsgivaren av sådan information.

7. Tillämplig lag; Plats för eventuella förfaranden.

Alla åtgärder, förfaranden, tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterade till denna webbplats eller dessa villkor, eller några IEM-produkter eller IEM-tjänster som erbjuds på eller nås via webbplatsen, ska (i) styras av Michigans lag och kontrollera amerikansk federal lag, utan tillämpning av några lagvalsregler och (ii) vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i delstaten Michigan i Midland County, och du underkastar dig härmed nämnda domstols jurisdiktion.

8. Fullständigt avtal; Ändringar av villkoren.

Dessa villkor representerar hela förståelsen för användningen av webbplatsen och har företräde framför alla tidigare eller samtidiga, motstridiga eller ytterligare kommunikationer. IEM ska ha rätt att revidera och ändra villkoren när som helst genom att publicera de reviderade villkoren på webbplatsen. All användning av webbplatsen efter ett sådant inlägg ska anses utgöra ett godkännande av de reviderade villkoren av användaren.

9. Varumärken.

Woodys logotyp och andra logotyper och titlar är registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör International Engineering and Manufacturing, Incorporated. Ingenting som finns på webbplatsen ska tolkas som att det ger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från IEM eller andra varumärkesägare.

10. Ersättning.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla IEM, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, medlemmar, agenter och dotterbolag oskadliga från och mot alla anspråk, åtgärder eller krav, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter, påstådda eller till följd av ditt brott mot villkoren, inklusive men inte begränsat till de kompletterande villkoren. IEM ska omedelbart meddela dig om sådana anspråk, stämningar eller förfaranden och ska hjälpa dig på din bekostnad att försvara sådana anspråk, stämningar eller förfaranden.

11. Uppsägning.

IEM kan säga upp detta avtal när som helst. Vid uppsägning samtycker du till att upphöra med all användning av denna webbplats. Utan att begränsa det föregående har IEM rätt att omedelbart avsluta din åtkomst och användning av webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, i händelse av något beteende från dig eller via ditt konto som IEM, efter eget gottfinnande, anser att vara oacceptabelt, eller i händelse av något brott från dig av villkoren.

sv_SESvenska